Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Следната „Голема експлозија“

Од сите природни науки, веројатно заемодејнството помеѓу хемијата и општеството е најделикатно. Најдобра илустрација за тоа се “ динамитските пари” од кои денес се доделува најпрестижната награда за мир во светот. Веќе претпоставувате, станува збор за Нобеловата награда за мир. Нобел го трансформирал нитроглицеринот (супстанца многу опасна за употреба), во цврста, стабилна супстанца која ја нарекол динамит. Интересот на Нобел за експлозивите бил заради нивната употреба во градежништното, но не и во воени цели. Претходното не е случај кај новото откритие за кое овде ќе стане збор, Зашто во овој сличај дел од истражувањето е финансирано од US Army Armament Research and Development Center.

Новиот експлозив наречен “ октанитрокубан” , претставува логично продолжение во развојот на експлозивите кое започнало со Нобеловиот нитроглицерин. Супстанцата е органска, богата со јаглерод и ги содржи елементите кои се јавуваат во продуктите од нејзиното согорување. Голема експлозивна моќ потекнува од “големата концентрација” на нитро групи: тринитротолуенот или TNT , кој е откриен во 1863 година има три нитро симетрично супституирани на бензенов прстен. Едно од најмоќните познати експлозивни сретства денес е HMX (High-Melting eXplosive) исто така има прстенеста структура и четири нитро групи во молекулата поврзани за секој втор јаглероден атом од осумчлениот прстен.

Грубо кажано, зголемувањето на експлозивната моќ значи на уште повеќе од спомнатите компоненти во една молекула. Од таа идеа се водеше и тимот истражувачи раководен од Philip Eaton. Eaton е светски познат експерт за органска синтеза. Првата синтеза на кубанот (види Слика 1) во 1964 година. Во осумдесетите се појавиле шпекулации дека соединението октанитрокубанот би бил експлозив со за околу 25 % поголема разорна моќ од HMX. Синтези за супституција на водородните атоми во кубанот со нитро групи постојат години наназат, но за прв пат во групата на Eaton успеа да развие вистинска стратегија за супституција на сите осум водородни атоми. Тие велат дека октанитрокубанот е бела стабилна супстанца, но се покажало дека има мала густина, што инаку, влијае на неговата разорна моќ. Eaton верува дека, сепак, би требало да постои и форма со поголема густина, во која би можело да дојде до израз детонирачката моќ на октанитрокубанот.

Извор: Zhang, M.-X, Eaton, P.E., Gilardi, R. Hepta- and Octanitrocubanes Angewandte Chemie 39, 401-404 (2000).

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (5336 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5319 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5288 посети)
Љубов или хемија? (5207 посети)
Приказна за сапунот (5204 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5154 посети)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net