Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Минерали од Македонија на компакт диск

Што е минерал? Минерал е проста супстанца (елемент) или соединение кое се среќава во природата.

Најпознати рудни наоѓалишта во Македонија

Едно од најпознатите македонски наоѓалишта на минерали на антимон, минерали на арсен, минерали на талиум и злато е Алшар. Тоа е единствено наоѓалиште во светот, не поради големината туку поради специфичниот минерален состав. Освен економски интересните концентрации на антимон и на арсен, ова наоѓалиште е првооткриено на Балканот како наоѓалиште на злато од карлински тип. Алшар се состои од две рудни тела
Рудник за антимон, арсен и злато (централен дел) - Содржината на антимон во рудата се движи до 10 %. Матичните карпи се силификувани доломити кои поминуваат во џаспероити. Во рудата најчесто се јавуваат следниве минерални видови: антимонит, реалгар, пирит, марказит, а ретко се јавуваат минералите: арсенопирит, аурипигмент, самородно злато, магнетит, пецит, бравоит и талиумовите минерали лорандит, врбаит, рагенит, пикополит, пиеротит, парапиеротит и др. Треба да се нагласи дека списокот на минералите не е конечен.
Рудник на арсен и талиум (Црвен Дол) -
Ова наоѓалиште е сместено во карбонатните карпи (доломити, варовници и мермери) во кои е интрудирано интензивно, хидротермално, променето, субвулканско тело кое во себе содржи фенокристали од санидин, од кварц и од биотит. Оваа карпа е наречена риолитски туф.
Минерализацијата на Црвен Дол се состои од реалгар, од самородно сребро, од аурипигмент, од марказит и од пирит. Од талиумовите минерали се среќаваат: лорандит, бернардит, фангит, ребулит, јанковицит, додека, пак, од секундарните минерали се среќаваат: гетит, фиброферит, гипс, хорнесит, пикрофармаколит (Rieck, 1993), росенит, стракеит (Rieck, 1993), јаросит, фармакосидерит и доралшарит (Balic-Zunic, 1993).
Рудник Сивец Овој рудник е светски познато наоѓалиште на минерали. Локалитетот Сивец во кој се експлоатира доломитен мермер се наоѓа 8 километри северозападно од Прилеп. Во овој рудник со дијамантски жици се сече бел мермер со многу висок квалитет. Мермерот во околината на Прилеп настанал во процес на метаморфоза на карбонатните карпи. Мермерниот слој на некои места достигнува дебелина од 1500 метри. Меѓутоа, Сивец е надалеку познат по присуството на корундите кои може да достигнат големина од петнаесетина центиметри. Како пратечки минерали во мермерот се јавуваат: корундот, флуоритот, рутилот, дијаспор, турмалин, кијанит, пирит, хлорит и турмалин.

На компакт дискот ке најдете информации и за други познати локалитети.

Ваквата дефиниција имплицира постоење на минерали во гасовита, течна или цврста состојба, меѓутоа, поимот минерал е резервиран за цврстите супстанци. Бројот на досега познатите минерали изнесува приближно 4500. Додека, бројот на минерали во Македонија не е точно познат, а постојат претпоставки дека се застапени околу 200 видови како макроскопски минерали и уште околу 200 како микроскопски појави. Со ваквиот број на минерални видови Македонија за разлика од Словенија и Хрватска се квалификува како една од Балканските земји кои се релативно богати со минерали.

Аурипигмент

Како што веќе рековме Македонија е богата со минерали, често пати доколку сакате да дознаете нешто повеќе за минералите од Македонија, потребно е да го посетите Природнонаучниот музеј на Македонија кој на голем дел од граѓаните на Скопје им е на неколку автобуски станици од дома. Затоа водени од идејата за поголема достапност на минералното богатство на Македонија во последниве години се прават големи напори за негова што е можно поширока презентација во најпрво македонската, но и светската јавност. Во таа насока овде би сакале да ве запознаеме со овој прекрасен обид за дигитализирање на дел од нам достапното македонско минерално богатство. Имено неодамна во промет е пуштен компакт дискот Минерали од Македонија од авторите Гуте Младеновски и Методија Најдоски во издание на Природонаучниот музеј на Македонија. Неговите корици се прикажани на сликите подолу.

Предна корица Задна корица
Главна страна - Мапа на Македонија
Галерија на минерали - Саса

Содржината на компакт дискот е поделена според наоѓалиштата на минералите. До информациите и сликите на минералите се стигнува од главна страна која претставува карта на Македонија на која со син текст се обележани наоѓалиштата. Со одбирање на линкот за соодветното наоѓалиште најпрво се влегува на страница со краток текст за соодветното наоѓалиште, а од тука се продолжува во галеријата на фотографии на минералите од тоа наоѓалиште. Лупата којашто се наоѓа на оваа страна овозможува прикажување на поголема слика на минералот која е графички збогатена со светлосни ефекти кои во комбинација со прекрасно избраната музика овој компакт диск го претвораат не само своевидна електронска сликовница на минерали, туку ВИСТИНСКО МУЛТИМАДИЈАЛНО ЗАДОВОЛСТВО.

Во овој компакт диск се претставени следниве наоѓалишта: Саса, Злетово, Бучим, Дамјан, Алшар, Сивец, Дебар, Алинци, Селечка планина, и на една страна именувана како останати локалитети: Кошино, Битола, Стрмош, Пчиња, Будинарци, Тетово, Чешиново и Нежилово. Вкупниот број на прикажаните минерални примероци на компакт дискот изнесува 150.

Оние кои би сакале да го поседуваат овој компакт диск можат да го купат за популарна цена од само 150 денари во книжарницата на Природно-математичкиот факултет или во Природонаучниот музај на Македонија.

Природонаучниот музеј со издавањето на овој компатк диск (на македонски и англиски јазик) направил вистински чекор кон доближување на македонското минерално богатство кон домашната и светска јавност, а Hemija.net ја има таа чест најтопло да ви го препорача ова издание.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net