Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Огномети - Хемиски аспекти

    Уметноста на користење на смеси од хемикалии за да се добијат експлозиви е доста стара. Барутот кој е смеса од калиум нитрат, јаглен и сулфур бил користен во Кина околу 1000 пред нашата ера, и бил користен постојано низ вековите за производство на воени експлозиви, за уривање на објекти и за огномети. Фирмата Du Pont која сега е еден од најголемите производители на хемикалии во светот започнала со работа како произведител на барут. Всушност основачот на фирмата Eleuth еre Du Pont ја научил вештината на производство на барут токму од Lavoisier.

 

    Пред 19 век огнометите служеле главно за производство на ракети и петарди. Портокаловите и жолти бои се должат на присуството на јаглен и железните струготини. Како и да е со големиот напредок на хемијата во 19 век, нови соединенија си го нашле местото во производството на огномети. Солите на бакар, стронциум и бариум даваат прекрасни бои. Магнезиумот и алуминиумот даваат блескава бела светлина. Огнометите, воглавно многу малку се променети во поглед на структурата. 

    Како огнометие ги добиваат прекрасните бои и блескавите експлозија? Всушност, само неколку хемикалии се одговорни за сите овие ефекти. Да се произведе звукот и блесокот, се користат оксиданс и гориво. Слични смеси го вклучуваат KClO4 како оксиданс и Al и S како гориво. KClO4 го оксидира горивото со многу егзотермна реакција, која дава интензивен блесок, кој се должи на Al и на бука која се должи на брзата експанзија на гасот. За ефектите на бојата, се вклучени елементи кои имаат обоени емисиони спектри, бидејќи електроните од атомите можат да преминат на енергетски нивоа со повисока енергија кога апсорбираат зрачење. Возбудените атоми можат да ја ослободат оваа апсорбирана енергија преку емитирање на светлина со специфична бранова должина, најчесто од видливата област. Кај огнометите, енергијата која ги возбудува електроните доаѓа од реакцијата помеѓу оксидансот и горивото.

    Жолтата боја во огнометот се должи на емисијата на 589 nm од Na јони. Црвената боја доаѓа од стронциумовите соли емитирани на 606 nm и во интервалот од 636 до 688 nm. Оваа црвена боја е позната од црвените сигурносни обележја кои ги има покрај автопатите. Бариумовите соли ја даваат, зеленатa боја која е резултат на емисија на енергија со бранова должина помеѓу 505 и 535 nm. Многу убава сина боја, е многу тешко да се добие. Бакарните соли даваат сина боја, која се емитира во областа од 420 nm до 460 nm. Копмликации се јавуваат бидејќи, еден друг добро познат оксиданс KClO3, реагира со бакарното соединение кое е опасно и мора внимателно да се чува. Париското зелено, бакарна сол која содржи арсен, некогаш се користело, но денес не се користи бидејќи е премногу отровна супстанца.

    Типичниот изглед на една пиротехничка „ракета“ е прикажан на сликата која следи. Ракетата се испалува од челичен лансер користејќи барутот. Бавно горечки фитил се користи за етапно да се изведува согорувањето на пиротехничките смеси. Листата на хемикалии кои најчесто се користат за огномети се дадени во табелата која е дадена подолу.

    Вака презентирани може да се помисли дека хемијата на огнометите е едноставна но добивање на белиот блесок и прекрасните бои се резултат на комплексни комбинации од хемикалии. На пример, бидејќи белиот одсјај дава високи температури, боите ги снемува по блесокот. Во вакви случаи оксидансите како KClO4 се користат во комбинација со горива кои даваат релативно ниски температури. Друг проблем е што перхлоратите се лесно запалливи и поради тоа опасни. При користењето на натриумови соли се јавува уште еден проблем. Бидејќи Nа дава многу интензивна жолта светлина, неговите соли не може да бидат користени кога се појавуваат други бои. Карбонатните горива, пак, исто даваат жолт пламен кој ги маскира другите бои и ова го ограничува користењето на органските соединенија како горива. Како што може да се види производството на огномети кои ги даваат посакуваните ефекти, исто така вклучува и внимателна селекцијата на хемикалии со кои безбедно може да се ракува. И се разбира сонот за тоа како да се добие убавиот длабок син ("deep blue") пламен се уште опстојува.

Вообичаено користени материјали при производството на огномети

Оксиденс

Гориво

Ефект

Калиум нитрат Алуминиум Црвен пламен: натриум нитрат, стронциум карбонат
Калиум хлорат Магнезиум Зелен пламен: бариум нитрат, бариум хлорид
Калиум пeрхлорат Титан Син пламен: бакар карбонат, бакар сулфат, бакар оксид
Амониум перхлорат Јаглен Жолт пламен: натриум оксалат, натриум хексафлуороалуминат
Бариум нитрат Сулфур Бел пламен: магнезиум, алуминиум
Бариум хлорат Антимон сулфид Златни искри: железни струготини, јаглен
Црвена гума Звучен ефект: калиум бензоат, натриум салицилат
Поливинил хлорид Бел чад: смеса од калиум хлорат, сулфур и органска боја

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5742 посети)
Станувајќи алкохол (5727 посети)
Администрариум (5717 посети)
Студентски легенди (5716 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5714 посети)
Бисери на мудроста (5708 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net