Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Рециклирање на автомобилски гуми на австралиски начин

    Секоја година повеќе од 700 милиони нови поиздржливи и потрајни автомобилски и камионски гуми се произведуваат. Производителите мора да обезбедат и побезбедно патување и долг век на искористување. Технолошката иновација од Австралиските научници, се базира на рециклирање на гумата, со што можат да понудат решение за светскиот проблем од планини на искористени камионски и автомобилски гуми.

    Pециклирањето е прилично нов процес, но не и во случајот со гумата. Во 1900 година околу 50 % од целото производство на гуми содржело рециклирана гума, а во 1960 година индустрија за гуми користела приближно 20 % рециклираната гума. Евтиниот увоз на нафта, и производството на вештачката гума довело до опаѓање на користењето на рециклирана гума. Во 1995 година индустријата за гуми користела само околу 2 % од рециклираниот материјал и тоа воглавно како полнител. 

    Планините од отпадни гуми моментално се закопуваат или се запалуваат. Во 1995 година во USA, 136 милиони отпадни гуми биле искористени како горивни компоненти за производство на електрична енергија, во цигланите за производаство на тули и во индустриските печки. Слично и во Западна Европа повеќето од отпадните гуми се користени како надополнувачи на основното горивно средство воглавно во цигланите. Но, запалувањето на отпадните гуми како горивен извор на енергија е неекономичен процес, а да не го спомнуваме и загадувањето на животната средина.

    Како алтернатива на процесот за рециклирање е процесот со кој се отстранува гумата од останатиот негумен дел од отпадните гуми, за да може да биде додадена на новите производи од гума. Но, еден од главните проблеми кај оваа метода е во тоа што само ограничена количина на вака „преработена гума“ може да се додаде кон високо квалитетните состојки. Со едноставното мешање на компонентите генерално води кон производ со по инфериорни својства, поради хемиската некомпатибилност на материјалите.

    Во Австралија тим од научници на CSIRO Building Construction &Engineering, имаат развиено технилогија која хемиски ја модифицира површината на гумата за рециклирање ја трансформира во полнително средство кое кон новата гума се додава како реактивна состојка.

    Усовршувањето на оваа револуционерна технологија траело 6 години и било водено од страна на д-р Dong Yang Wu. „Ние развивме едноставен начин за да се изгради молекуларен мост“ објаснувал д-р. Wu, „користејќи погоден избор на молекули кои ќе извршат вкрстено поврзување помеѓу молекулите од старата и новата гума“. Овие додадени молекули го формираат критичниот „молекуларен мост“ помеѓу индивидуално диспергираната гума која се рециклира во фазата на плимеризација т.е. формирање на гумата по пат на оптимална меѓусебно поврзување.

    Оваа технологија веќе e докажана преку развојот на гумата ABC (акрилонитрил-бутадиен-стирен) производ на EcoRecycleVictoria. Кај оваа гума се користи 50 % од рециклирана гума во замена за пластиката, нудејќи притоа поекономична алтернатива. "Автомобилските гуми сега можат да бидат рециклирани и искористени во продавниците за чевли, како автомобилски делови, како производи во градежништвото, вештачки крзна, еден вид восоци и за контејнери за радиоактивен отпад" д-р Wu заклучува завршувајќи ја својата изјава.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (5463 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5435 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5404 посети)
Љубов или хемија? (5329 посети)
Приказна за сапунот (5305 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5278 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6365 посети)
Beer's Law (6355 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6354 посети)
International Zeolite Association (6351 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6349 посети)
Elementistory (6347 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (5139 посети)
Карикатури (5102 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5099 посети)
Словенската и хемиската писменост (5072 посети)
Станувајќи алкохол (5051 посети)
Бисери на мудроста (5036 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net