Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Разложување на водата со сонце

Tим од италијански научници успеал да создаде ќелија која со помош на е спосбна да ја разложува водатра на составните елементи.

Научниците од University of Milan и од University of Pavia се обиделе да изнајадат еколошки прифатлив начин за добивање водород - за кого се очекува во иднина да ги замени фосилните горива.

Новата ќелија, која овие научници успеале да ја конструираат, има две комори исполнети со вода и раздвоени со електрода направена од платина и титан(IV) оксид. Кога оваа ќелија ќе се осветли со сончева светлина или со светлина од обична сијалица, електродата започнува да ја катализира реакцијата на разложување на водата до водород и кислород.

Elena Selli, која раководеше со ова истражување вели дека „Скоро сите фотокаталитички реакции вклучуваат собирање на водородот и кислородот во еден реактор, секако во ваков случај, неопходен е уште еден чекор на раздвојување пред користење на водородот“. Новиот дизајн ги зачувува продуктите на реакцијата раздвоени, со што дополнително прочистување не е потребно.

„Нашите резултати покажуваат дека добивањето на чист водород со фотокаталитичка електролиза на водата е можно, дека тоа претставува чист, евтин и еколошки чист начин за конзервација на сончевата енергија“, вели Selli. Во моментот тимот на Elena Selli работи на подобрување на ефикасноста ќелијата со зголемување на осетливоста на слојот од титан(IV) оксид на видлива светлина.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најчитан
Електрофилна адиција - молекулска драма (5618 посети)
Смртта на биретата (5574 посети)
Словенската и хемиската писменост (5572 посети)
Карикатури (5500 посети)
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен? (5477 посети)
Станувајќи алкохол (5426 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net