Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Антропоцен - планетета Земјата под доминантно човеково влијание

Група геолози неодамна предложи формално да се одбележи нова геолошка епога - Антропоцен. Се смета дека оваа епоха е започната пред околу 200 години. Овој чекор е соодветен, сметаат авторите, зашто во изминатите два века човековите актовности се главниот двигател на промените во топографијата на Земјата и на нејзината клима.

Антропогено влијание - брзото уништување на шумите е само еден од начините на кој човештвото интензивно влијае врз промената на нашата планета.

Секој слој од геолошките наоди ги отсликува условите на времето во кое е формиран и претставува соодветен печан на историјата на нашата планета. Истражувачите макотрпно ја имаат составено геолошката историја на Земјата, изнаоѓајќи ги разликите меѓу различните периоди кои се класификуваат според должината во еоно, ери, епохи и периоди. Сите тие на соодветен начин се ги соджат информациите за условите во кој нашата планета опстојувала во дадениот период. Така, на пример, Карбон е наречен периодот од пред околу 360 до 300 милиони години се карактеризира со големи депозити на јалген кои се формирале од џунглите кои во постоеле тогашч Некој, пак, од најдолгите периоди се именувани според биолошки термини, како на пример Палеозоик (стар живот) и Кенозоик (неодамнешен живот).

Низ својето постоење Земјата била изложена на најразлични физички сили (ветрови, бранови, сончева светлина и др.), но влијанието на животот врз изторијата во голема мерка варирал врз изторијата на нашата планета. Појавувањето на кислородот во атмосферата влијае врз развојот на растенијата, но и врз многу други еволуциски процеси кои влијаат врз драматичните историски настани до кои доаѓа подоцна. Од неодамна, во последните два века, популацијата на луѓето достигна една милијарда, користењето на фосилните горива, развивањето на градовите, како и други процеси кои се одвиваат, предизвикуваат промени во природата на седиментите во океаните, во ледената покривка на Антарктикот, како и во провршинските депозити. Имајќи го сето ова предвид, група од претежно Британски научници предлага да се официјализира настанатата промена.

Во февруарскиот број на списанието GSA Today кое се печати од страна на Geological Society of America геологот Jan Zalasiewicz и соработниците од University of Leicester во Велика Британија, смета дека International Commission on Stratigraphy треба официјално да го одбележи завршувањето на тековната епоха - Холоцен која е започната пред околу 10.000 години по завршувањето на последното ледено доба. Новата епога би требало да се нарече Антропоцен, сметаат овие научници.

Во прилог тие наведуваат низа процеси и трендови кои на соодветен начин веќе се рефлектираат врз геолошките процеси. Овие процеси се претставуваав вистински показатели за промените кои се предизвикани од човекот. Започнувајќи од 1800 концентрацијата на олово во водите се има покачено драматично, јаглерод диоксидот ја поплавува атмосферата, а браните во себе задржуваат огромни количества седименти. Сите овие процеси го недминуваат влијанието на природните сили. „Ова претставуваат разумни аргументи за да се воведе и формално Антропоценот“, вели Zalasiewicz.

Аргументите се издржани, смета геологот Richard Alley of Pennsylvania State University во State College. „Влијанието на човековиот фактор врз почвата, водата, воздухот, мразот и екосистемите е огромно и јасно видливо.“ вели Alley. Геолозите од блиската иднина сигурно ќе повлечат линија и ќе започнат да користат ново име за периодот во кои човекот започна да влијае на геолошките процеси.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5961 посети)
Нова органска номенклатура (5946 посети)
За стакларијата во лабораторија (5943 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5932 посети)
Смртта на биретата (5927 посети)
Студентски легенди (5921 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net