Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Антропоцен - планетета Земјата под доминантно човеково влијание

Група геолози неодамна предложи формално да се одбележи нова геолошка епога - Антропоцен. Се смета дека оваа епоха е започната пред околу 200 години. Овој чекор е соодветен, сметаат авторите, зашто во изминатите два века човековите актовности се главниот двигател на промените во топографијата на Земјата и на нејзината клима.

Антропогено влијание - брзото уништување на шумите е само еден од начините на кој човештвото интензивно влијае врз промената на нашата планета.

Секој слој од геолошките наоди ги отсликува условите на времето во кое е формиран и претставува соодветен печан на историјата на нашата планета. Истражувачите макотрпно ја имаат составено геолошката историја на Земјата, изнаоѓајќи ги разликите меѓу различните периоди кои се класификуваат според должината во еоно, ери, епохи и периоди. Сите тие на соодветен начин се ги соджат информациите за условите во кој нашата планета опстојувала во дадениот период. Така, на пример, Карбон е наречен периодот од пред околу 360 до 300 милиони години се карактеризира со големи депозити на јалген кои се формирале од џунглите кои во постоеле тогашч Некој, пак, од најдолгите периоди се именувани според биолошки термини, како на пример Палеозоик (стар живот) и Кенозоик (неодамнешен живот).

Низ својето постоење Земјата била изложена на најразлични физички сили (ветрови, бранови, сончева светлина и др.), но влијанието на животот врз изторијата во голема мерка варирал врз изторијата на нашата планета. Појавувањето на кислородот во атмосферата влијае врз развојот на растенијата, но и врз многу други еволуциски процеси кои влијаат врз драматичните историски настани до кои доаѓа подоцна. Од неодамна, во последните два века, популацијата на луѓето достигна една милијарда, користењето на фосилните горива, развивањето на градовите, како и други процеси кои се одвиваат, предизвикуваат промени во природата на седиментите во океаните, во ледената покривка на Антарктикот, како и во провршинските депозити. Имајќи го сето ова предвид, група од претежно Британски научници предлага да се официјализира настанатата промена.

Во февруарскиот број на списанието GSA Today кое се печати од страна на Geological Society of America геологот Jan Zalasiewicz и соработниците од University of Leicester во Велика Британија, смета дека International Commission on Stratigraphy треба официјално да го одбележи завршувањето на тековната епоха - Холоцен која е започната пред околу 10.000 години по завршувањето на последното ледено доба. Новата епога би требало да се нарече Антропоцен, сметаат овие научници.

Во прилог тие наведуваат низа процеси и трендови кои на соодветен начин веќе се рефлектираат врз геолошките процеси. Овие процеси се претставуваав вистински показатели за промените кои се предизвикани од човекот. Започнувајќи од 1800 концентрацијата на олово во водите се има покачено драматично, јаглерод диоксидот ја поплавува атмосферата, а браните во себе задржуваат огромни количества седименти. Сите овие процеси го недминуваат влијанието на природните сили. „Ова претставуваат разумни аргументи за да се воведе и формално Антропоценот“, вели Zalasiewicz.

Аргументите се издржани, смета геологот Richard Alley of Pennsylvania State University во State College. „Влијанието на човековиот фактор врз почвата, водата, воздухот, мразот и екосистемите е огромно и јасно видливо.“ вели Alley. Геолозите од блиската иднина сигурно ќе повлечат линија и ќе започнат да користат ново име за периодот во кои човекот започна да влијае на геолошките процеси.

 Статии

најчитани
Течна DNA (5819 посети)
Дали е ова молекула? (5818 посети)
Големиот град со многуте светилки (или двата града на убавиот син Дунав) (5817 посети)
Пристигнуваат сончевите батерии (5816 посети)
Будењето на ксенонот (5813 посети)
Иднината е во квантните компјутери (5813 посети)

 Хумор

најчитан
Нова органска номенклатура (5823 посети)
За стакларијата во лабораторија (5818 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5815 посети)
Студентски легенди (5809 посети)
Администрариум (5809 посети)
Основни правила за работа во лабораторија (5807 посети)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net