Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Микрохемиски фабрики

Klavs Jensen

Во средината на деведесетите се веруваше дека микрохемијата ќе ја револуционеризира хемиската индустрија. Klavs Jensen од Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (САД) е еден од пионерите во оваа област, но хемиската индустрија не реагираше како што во почетокот се очекуваше. Поради тоа немаше многу придвижувања во оваа област... до неодамна. Концептот на микрофабрики нуди побезбеден и поедноставен начин на синтеза во микро, но и во макро количества. Новите резултати на Jensen сугерираат дека минијатуризацијата повторно напаѓа во светот на синтетската хемија.

Најголемиот број синтетски хемиски реакции вклучуваат повеќестепени реакции со неколку различни чекори на одделување и прочистување меѓу нив. Ова се сметаше за недостаток на микрохемиските реакции: Тие може да се користат или за едностепени реакции или за повеќестепени реакции во кои не е потребно прочистување помеѓу различните степени.

Jensen и соработниците неодамна развиле микро-производствена линија, која се очекува да ги промени работите.

Предложениот процес вклучува три реакциски степени и два степени за прочистување/раздвојување (еден гасно-течен и еден течно-течен степен за прочистување). Со оглед на тоа што процесот се одвива во т.н. микро-реакциска мрежа секој од степените може да се конфигурира на соодветен начин за да се произведат слични производи.

Демонстрацијата на предложениот систем истражувачите ја направиле со синтеза на карбамати, супстанци кои се користат, помеѓу другото, како пестициди и претставуваат важни градбени единки и реагенси при синтезата на други соединенија. Три-степената синтеза на карбаматите (со т.н. Curtius-ово преуредување) како интермедијарни продукти вклучува (азиди и изоцијанати) кои се експлозивни или, пак, се штетни по здравјето. Предноста од користење на микрореакциите е во тоа што супстанците се формираат in situ и веденаш реагираат. Нема потреба од нивно складирање и изолација. Ова претставува значително намалување на безбедносните ризици кои постојат при изведување на синтезата на традиционален начин.

По вториот степен на раздвојување различните продукти во реакција со различни реагенси може паралелно да се формираат повеќе различни карбамати.

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (5192 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (5147 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5137 посети)
Приказна за сапунот (5049 посети)
Љубов или хемија? (5036 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5016 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6182 посети)
SSERC - Scottish Schools Equipment Research Centre (6177 посети)
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6171 посети)
Beer's Law (6167 посети)
College of Chemistry, University of California Berkeley (6166 посети)
Academic Earth (6166 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4942 посети)
Карикатури (4898 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4889 посети)
Станувајќи алкохол (4881 посети)
Словенската и хемиската писменост (4879 посети)
Бисери на мудроста (4848 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net