Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Микрохемиски фабрики

Klavs Jensen

Во средината на деведесетите се веруваше дека микрохемијата ќе ја револуционеризира хемиската индустрија. Klavs Jensen од Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (САД) е еден од пионерите во оваа област, но хемиската индустрија не реагираше како што во почетокот се очекуваше. Поради тоа немаше многу придвижувања во оваа област... до неодамна. Концептот на микрофабрики нуди побезбеден и поедноставен начин на синтеза во микро, но и во макро количества. Новите резултати на Jensen сугерираат дека минијатуризацијата повторно напаѓа во светот на синтетската хемија.

Најголемиот број синтетски хемиски реакции вклучуваат повеќестепени реакции со неколку различни чекори на одделување и прочистување меѓу нив. Ова се сметаше за недостаток на микрохемиските реакции: Тие може да се користат или за едностепени реакции или за повеќестепени реакции во кои не е потребно прочистување помеѓу различните степени.

Jensen и соработниците неодамна развиле микро-производствена линија, која се очекува да ги промени работите.

Предложениот процес вклучува три реакциски степени и два степени за прочистување/раздвојување (еден гасно-течен и еден течно-течен степен за прочистување). Со оглед на тоа што процесот се одвива во т.н. микро-реакциска мрежа секој од степените може да се конфигурира на соодветен начин за да се произведат слични производи.

Демонстрацијата на предложениот систем истражувачите ја направиле со синтеза на карбамати, супстанци кои се користат, помеѓу другото, како пестициди и претставуваат важни градбени единки и реагенси при синтезата на други соединенија. Три-степената синтеза на карбаматите (со т.н. Curtius-ово преуредување) како интермедијарни продукти вклучува (азиди и изоцијанати) кои се експлозивни или, пак, се штетни по здравјето. Предноста од користење на микрореакциите е во тоа што супстанците се формираат in situ и веденаш реагираат. Нема потреба од нивно складирање и изолација. Ова претставува значително намалување на безбедносните ризици кои постојат при изведување на синтезата на традиционален начин.

По вториот степен на раздвојување различните продукти во реакција со различни реагенси може паралелно да се формираат повеќе различни карбамати.

 Статии

најчитани
Тродимензионални графени (5972 посети)
Интервју со Таксол (5969 посети)
Шеќер во вселената (5968 посети)
Интелигентни мастила (5959 посети)
Хемометрија или хемометрика? (5956 посети)
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade (5955 посети)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net