350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Откривање на тајните од минатото

Научниците од Протугалија успеале да развијат недеструктивна аналитичка техника со која може да се идентификуваат потеклото и староста на книги и други докумнети.

Хартијата претставува еден од најстарите и највообичаени медиуми за зачувување на информации. Огромни количества информации за културата и за развојот на човековата цивилизација се сочувани на хатрија. Соодветно направетната анализа на овие документи е важна за откривање на нивното потекло, како и за можна проверка на автентичноста на документите. Карактеризацијата на хатријата врз основа на елементарниот состав на хартијата може да обезбеди информации за староста, потеклото, техниката за производство на хартијата, што исто така е погодно за одбирање на најсоодветна техника за заштита и конзервирање на врадните документи.

Со корисрење на користење на еден вид рентгенска флуоресцентна спектроскопија (energy dispersive X-ray fluorescen), Luisa Carvalho и Marta Manso од University of Lisbon ја анализирале книгата Rivista del Diritto Comerciale (италијанска книга од областа на правото, отпечатена во 1941 год.) Без било каква претходна обработка на пробата, концентрациите на повеќе елементи биле одредени директно од различни делови на книгата. Анализата покажала дека книгата е сочинета од три типа на хартија.

Недеструктивните методи би можеле да се користат за анализа на постари ракописи. На пример, анализата на неилустрираните средновековни ракописи се темели на анализа на пигментите на илустрациите. Новата техника би можела да даде одлични резултати при анализата на овој тип ракописи.

Carvalho се надева дека во иднина би можело да се направи и база на податоци со која би можело типовите на хартија да се идентификуваат според елементите кои ги содржи. „Постојат извесни комбинации на елементи кои се карактеристични за извесен период или, пак, тип на хартија“, вали Carvalho.

Другата опција би била да се направи пренослив уред со кој би можело да се изучуваат книгите и документите кои не може да се изнесуваат од местото на чување. Исто така, смета Carvalho, некои книги кои содржат отровни супстанци во мастилото би можело да се анализираат на овој начин. Деталната анализа на составот на хартијата би можело да даде одговор за „ортовноста“ на знаењето скриено во овие книги, вели Carvalho.

 Статии

најчитани
Тродимензионални графени (5972 посети)
Интервју со Таксол (5969 посети)
Шеќер во вселената (5968 посети)
Интелигентни мастила (5959 посети)
Хемометрија или хемометрика? (5956 посети)
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade (5955 посети)

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5961 посети)
Нова органска номенклатура (5946 посети)
За стакларијата во лабораторија (5943 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5932 посети)
Смртта на биретата (5927 посети)
Студентски легенди (5921 посети)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net