Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Прочистување на дизел моторите со уреа

Уреата би можела да претставува клучен елемент за прочистување на издувните гасови во Европската Унија (ЕУ) со оглед на новите регулативи кои пред некој месец стапија на сила.

ЕУ бара емисијата на азотните оксиди да биде редуцирана за 30% кај камионите и за 50% кај дизел автомобилите. До 2008 година и во ЕУ и во САД регулативите се очекува да бидат многу построги.

Ingemar Odenbrand

Емисијата на азотните оксиди од тешките камиони претставува 40% од вкупната емисија на овој полутант во сообраќајот и претставува голем проблем за животната средина. Каталитичките конвертори ги прочистуваат издувните гасови од бензинските мотори во голема мерка, но дизел моторите претставуваа голем проблем. Но не повеќе! Истражувачите од Lund University се обиделе проблемот да го решат со уреа - краен производ на метаболизмот на протеините кој претставува дел од урината. Научниците демонстрирале како инјектирањето на оваа супстанца во системот за издувни гасови, при поминувањето низ каталитичкиот конвертор, ја иницира реакција на прочистување на гасовите.

Ingemar Odenbrand од Lund University вели: „Уреата се претвора во амонијак, а ова ги редуцира азотните оксиди под ниво кое може да се смета за штетно, но исто така ги редуцира и содржините на други штетни супстанци кои се наоѓаат во ниски концентрации во горивото, како што се цврсти честички, саѓи, јаглен и јаглеводороди“

Тимот на Odenbrand соработувал со Volvo, Scania, со производителот на каталитички конвертори Johnson Matthey, како и со Chalmers Institute of Technology од Göteborg во развојот на методата за складирање на азотните оксиди со што емисијата би можело и натаму да се намалува. Методата се состои во складирање на азотните оксиди во каталитичкиот конвертор и нивно намалување со инјекција на јаглеводороди (дизел гориво) секој 60 или 90 секунди. Јаглеводородите при ова се разложуваат до јаглерод моноксид, кој потоа ги редуцира азотните оксиди до елементарен азот. „Во експериментите кои ги изведовме успеавме да ја редуцираме емисијата на азотните оксиди од 7 g/kWh na 3 g/kWh“ вели Odenbrand.

Изведувајќи ги екепериментите во реални услови истражувачите се обидуваат со промена на температурата, протокот и други параметри кои влијаат на овие процеси да се обидат да ги намалат количествата на азотните оксиди за 94% од сегашните. До 2008 година се очекува ЕУ да го намали издвоеното количество на азотни оксиди на 2 g/kWh од постојните 3,5 g/kWh.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (6091 посети)
Приказна за сапунот (5880 посети)
Љубов или хемија? (5869 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5843 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5828 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5794 посети)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net