350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Класификација на јагоди со гасна хроматографија

Група француски научници користејќи ги резултатите добиени со цврстофазна микроекстракција и со гасна хроматографија се обиделе да развијат метода за класификација на седумнаесет различни типови јагоди.

Првите јагоди во Европа се донесени од Чиле во 1715 година и од тоагаш по до денес одгледувачите на јагоди развиле стотина различни видови кои се разликуваат според вкусот, мирисот, големината и изгледот. Да се направи разлика меѓу сите овие видови не е лесна работа. Всушност за тоа е потребен експерт со добро познавање на проблематиката. Покрај фактот што научниците имаат откриено над 350 супстанци до денес не е најден начин да се класификуваат јагодитe според содржината на овие супстанци. Ова не важи повеќе! Michel Montury од University of Bordeaux се обидел да му пристапи на проблемот од хемометриска гледна точка - со користење на самоорганизирани мапи (СОМ). Овој алгоритам е развиен од професорот Teuvo Kohonen во почетокот на осумдесетите години од минатиор век. Алгоритамот овозможува лесно пресликување на повеќедимензионални податоци на дводимензионална површина при што податоците се групираат според меѓусебната сличност.

Во првата студија на оваа група објавена во 2002 била користена цврстофазна микроекстракција и гасна хроматографија со масен спектрометар (ГХМС) како детектор за да ја анализираат аромата на 17 видови јагоди. На ваков начин била определувана концентрацијата на 23 супстанци, за кои во претходни испитувања било утврдено дека се најбитни за определување на аромата на јагодите. Податоците за концентрациите на овие супстанци биле користени за оптимизирање на перформансите на СОМ.

Наодите покажале дека СОМ со 24 неврони е доволна за да може да ги разликува 17-те видови јагоди. Откако СОМ ќе биде истренирана таа може да се користи за проверка на припадноста на други проби кон еден од видовите јагоди.

Покрај успешноста во класификацијата која се постигнува на ваков начин, истражувачите во намера својот модел да го направат поробусен се обиделе во моделот да вклучат и други фактори. За да успеат во моделот да ги вклучат варијациите на концентрациите на анализираните супстанци во различни години (значи да се вклучат во моделот и фактори како временските услови во кои јагодите се одгледувани) тие анализирале проби од јагоди собрани во периодот од 2000 до 2002 година. На ваков начин добиле СОМ која може да ги разликува типовите на јагоди без при тоа да е битно при какви временски услови се растени.

Дел од резултатите кои овие научници ги публикувале покажуваат и дека, со една ваква анализа, може да се откријат и варијациите кои кај различни типови јагоди се присутни од година во година.

Со самоорганизираните мапи може да се процени и важноста на различните фактори врз промените на составот на анализираните супстанци во јагодите. Како на пример, дали јагодите биле замерзнати или не.

Последните истражувања на Montury и соработниците се однесуваат на одбирање на само дел од анализираните супстанци од различните типови јагоди кои се карактеристични за различните видови.

Корисни линкови

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најчитан
Електрофилна адиција - молекулска драма (5618 посети)
Смртта на биретата (5574 посети)
Словенската и хемиската писменост (5572 посети)
Карикатури (5500 посети)
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен? (5477 посети)
Станувајќи алкохол (5425 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net