Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Променлива хиралност на молекулите

Најголемиот број на биомолекули се хирални. Што би значело дека постојат во две (енантиомерни) форми кој помеѓу себе се однесуваат како предмет и (неговиот) лик во огледало. Ваквите молекули се исти според сите физички особини, освен што во различна насока ја вртат планарно поларизираната светлина. Неодамна на New York University, групата раководена од James W. Canary откри како може да се влијае на промената на хиралноста на молекулата со додавање на бакарни јони кон еден дериват на аминокиселината метионин.

Хирални молекули: Овие две молекули (CBrClFI) се разликуваат само по просторниот распоред на атомите.

Промената на хиралноста била постигнати со додавање или одземање на електрон кон молекулата на дериватот на метионинот. Било исто така најдено дека може повторно да биде вратена првобитната хиралност на молекулата.
Според James W. Canary, ваквиот начин на манипулација со молекулите е засега невообичаен, но веројатно би можел да најде примена во развојот на молекуларни компјутери и во други видови на нанотехнологии. "Знаеме дека хиралноста има огромна значење во биологијата, а наоѓа примена и во науката за материјалните, на пример. Откритие како ова, може да значи проширување на примената на хиралните материјали"-вели Canary.
асловот на трудот објавен во списанието Science e "Electron-Induced Inversion of Helical Chirality of Copper Complexes of N,N-Dialkylmethionines", во него како коавтор се јавува и студентот Steffen Zahn.

Извор: http://www.nyu.edu/

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net