Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Променлива хиралност на молекулите

Најголемиот број на биомолекули се хирални. Што би значело дека постојат во две (енантиомерни) форми кој помеѓу себе се однесуваат како предмет и (неговиот) лик во огледало. Ваквите молекули се исти според сите физички особини, освен што во различна насока ја вртат планарно поларизираната светлина. Неодамна на New York University, групата раководена од James W. Canary откри како може да се влијае на промената на хиралноста на молекулата со додавање на бакарни јони кон еден дериват на аминокиселината метионин.

Хирални молекули: Овие две молекули (CBrClFI) се разликуваат само по просторниот распоред на атомите.

Промената на хиралноста била постигнати со додавање или одземање на електрон кон молекулата на дериватот на метионинот. Било исто така најдено дека може повторно да биде вратена првобитната хиралност на молекулата.
Според James W. Canary, ваквиот начин на манипулација со молекулите е засега невообичаен, но веројатно би можел да најде примена во развојот на молекуларни компјутери и во други видови на нанотехнологии. "Знаеме дека хиралноста има огромна значење во биологијата, а наоѓа примена и во науката за материјалните, на пример. Откритие како ова, може да значи проширување на примената на хиралните материјали"-вели Canary.
асловот на трудот објавен во списанието Science e "Electron-Induced Inversion of Helical Chirality of Copper Complexes of N,N-Dialkylmethionines", во него како коавтор се јавува и студентот Steffen Zahn.

Извор: http://www.nyu.edu/

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (5218 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (5186 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5166 посети)
Приказна за сапунот (5081 посети)
Љубов или хемија? (5062 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5040 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4960 посети)
Карикатури (4913 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4910 посети)
Станувајќи алкохол (4902 посети)
Словенската и хемиската писменост (4899 посети)
Бисери на мудроста (4864 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net