350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Пристигнуваат сончевите батерии

Долго време научниците сонуваат за можноста за користење на водата како гориво. Во принцип водата може да се разложи на нејзините конституенти (водород и кислород). Добиениот водород, потоа, може да согори, а при тоа се ослободува топлина или, пак, да согори во т.н. горивна ќелија во присуство на кислород при што се добива електрична енергија.

Во обата случаи продуктот на реакцијата е вода, а не јаглеродни, азотни и сулфурни оксиди-полутанти кои се ослободуваат при согорување на фосилните горива. Според ова водородот би бил идеално еколошко гориво за 'придвижување' на модерната цивилизација. Некој компании за производство на автомобили, вклучувајќи го овде и Daimler-Benz, веќе имаат изработено прототипи на возила кои работат на водород.

Прекрасно, но постои и проблем. Водородот не е бесплатен. За да се добие водород од вода потребно е да се употреби енергија. Што би значело дека за да се добие водород како гориво потребно е да се вложи барем онолку енергија колку што би се добило со неговото согорување, а тоа, пак, значи дека вкупниот ефект е нула. И не само тоа, туку и цената на водородот е повисока во однос на фосилните горива, па така за иста цена може да добиете десет пати повеќе енергија ако користите природен гас или, пак, три пати повеќе ако користите бензин.

Идеално решение би било кога изворот со кој би се добивал водородот би бил бесплатен. Да се потсетиме, изворот на енергија на кој се должи, помеѓу другото, и животот на планетава Земја е бесплатен-Сонцето. Значи едниот дел од решението е познат. Сега задачата на научниците е да најдат начин како фотокаталитички водата да се разложи на составните компоненти.

Всушност неколку видови на фотокаталитички разложувања на водата се веќе познати. Катализаторите претставуваат типични комплексни супстанци на метали како титан, ниобиум или тантал и сите се способни да ја разложуваат водата во присуство на светлина.

Новиот материјал за кој Masato Machida со соработниците од Универзитетот Mityazaki во Јапонија говори во списанието Chemical Communications (29 септември, 1999) припаѓа во истата категорија и претставува смеса од соединенија на рубидиум, неодиум, тантал и кислород, но има две предности. Прво, во споредба со други фотокатализатори на овој катализатор не му е потребно присуство на метал (како на пример платина) во траги за да ја изврши „својата работа“. Второ, иако не е единствениот материјал со кој може да се фотокаталитички да се разложува водата тој, сепак, за сега претставува најпогоден материјал конструкција на т.н. сончеви батерии.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (5336 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5319 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5288 посети)
Љубов или хемија? (5207 посети)
Приказна за сапунот (5204 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5154 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net