Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Архива на статии објавени на Hemija.net

Текстови објавени во текот на:

2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - Врвни десет


   Статии објавени во текот на 2003 година

 • Смеењето е како дрога - Изгледа, сепак, имало вистина во изреката „смеењето е како дрога“. Истражувањата велат дека читањето на смешни стрипови или слушањето вицеви го активира истиот центар во мозокот како и кокаинот.  (5857 посети).
 • Уште една причина за чаша добро вино - Научниците од САД нашле уште една изрека за да нè убедат во корисноста од консумација на една до две чаши црвено вино. Причината за тоа е присуството на уште една група супстанци - сапонини кои се смета дека го намалуваат нивото на холестеролот.  (5865 посети).
 • Флогистонска теорија - Во мугрите од разво-јот на хемијата како наука се сметало дека согорувањето претставува најважна хемиска реакција и дека тоа се должи на ослободување на супстанца која се нареку-ва флогистон. Интересно е да се види како оваа теорија еволуирала во текот на XVIII век како последица на бит-ката со новите квантитатив-ни сознанија на нејзините противници предводени од Antoine Lavoisier - таткото на модерната хемија.  (5943 посети).
 • Премерување на Авогадровата константа - Хемичарите може да бидат приморани да ја сменат вредноста на една фундаментална величина - Авогадровата константа - како последица на поточни мерења извршени со користење на кристал од чист силициум.  (5863 посети).
 • Baeyer-ова теорија на напон - Изучувањето на својствата на полиаце-тиленот како и неговата експлозив-ност го довело Baeyer до следната дискусија која на пове?ето од нас ни е позната како Baeyer-ова теорија на напон. Ова што е пред вас претставува транскрипција на оригиналните резултати објавени во: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 2269-2281 (1885)  (5874 посети).
 • Процесни симулатори - Со развојот на биотехно-логијата и технологи-јата на специјални материјали, проблемот на моделира-њето на технолошките процеси станува се поголем предизвик. Се до седумде-сетите години од минатиот век напредокот во компјутерската поддршка во симулацијата на процесите не покажуваше некои спектакуларни резултати, но времињата се менуваат.  (5857 посети).
 • Минерали од Македонија на компакт диск - Македонија е релативно богата земја со минерали. Се процену-ва дека околу 200 видови како макроскопски минерали и уште околу 200 како микроскопски појави. Но доколку сакате да го видите барем дел од тоа богатство ?е морате да одите до некоја од познатите збирки на минерали во земјава. Но не пове?е! Природонаучниот музеј неодамна издаде компакт диск со наслов Минерали од Македнија во кој се наоѓаат околу 150 минерали од пове?е локации од Македонија.  (5911 посети).
 • Viagra и на неа слични лекарства - Кога Viarga-та беше претставе-на во 1998 година преку но? прерасна во добро познат збор. Од тогаш, ефектите кои ги има на ерективната дисфункција ја направи едно од најупотребуваните лекарства. Машката импотенција или машка ерективна дисфункција (МЕД) се појавува кај голем број мажи ширум светот.  (5860 посети).
 • Како носот препознава мириси? - Чулото за мирис е најмалку изучуваното од сите пет. Новите сознанија велат дека олфакторните реакции кон мириси вклучуваат промени во делови од структурата на протеините рецептори извлекувај?и и втурнувај?и нивни делови преку клеточната мембрана. Научниците велат дека металните јони имаат клучна улога во овој процес.  (5861 посети).
 • Екстраваганциите на водата - Постојат различни видови вода. Изворска, морска, минерална и комунална - води кои се општо познати. Некои од нив се лековити, а некои чудотворни. Како врв на чудотворноста се споменуваат извори на „машка“ вода. Во техниката се разликува технолошка, деминерализирана, дестилирана или декарбонизирана вода. Во нуклеарките се користи „тешка“ вода, во која водородот е заменет со неговиот потежок изотоп деутериумот.  (5877 посети).
 • Сочинет од вода и кварц, но исполнет со оган - Опалот е минерал за кој се врзани многу суеверија. Некои од суеверијата му препишуваат добри, а некои лоши карактеристики. Старите грци верувале дека опалот, на неговиот сопственик му овозможува да ја прорекува иднната. За римјаните опалот представувал симбол на надеж и духовна чистота.  (5880 посети).
 • Површини со реверзибилно променливи својства - Научниците од MIT опишуваат како нивните моно-молекулски слоеви можат, со примена на слаби електрични сили, да ја менуваат својата површина од хидрофилна во хидрофобна, а потоа со повторна промена на потенцијалот може да се вратат првобитните својства на површината.  (5861 посети).

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net