Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Органска хемија

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 46 најдени.
Сортираj според [Датум] [Посети] [Оценки]

 • Addition Reactions of Aldehydes and Ketones - Реакции на адиција на алдехиди и кетони. Овде може да најдете информации за повеќе теакции на адиција на C=O врската кај алдехиди и кетони.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6263 посети)
  Оценка: 8/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Advanced Organic Chemistry - Measurement Of Substituent Effects - Напредна органска хемија - Мерење на ефектот на супституентите. Слајдови за начинот и степенот до кој различни супституенти ја модифицираат молекулата, брзината на реакцијата. Слајдовите содржат: поларен ефект кај ароматски системи, Хаметова равенка, хидролиза на арил естри во сулфурна киселина и др.
  (Додадено на 04 јануари 2004, 6261 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Advanced Organic Chemistry Practice Multiple Choice Questions - Тестови по органска хемија со повеќе избори. Тестовите се поделени во повеќе категории според содржината на прашањата: корелации структура реактивност, спектроскопија, нуклеофина супституција, електрофилна супституција, електрофилна адиција, нуклеофилна адиција, преуредување на молекулата, фотохемија и др.
  (Додадено на 04 јануари 2004, 6265 посети)
  Оценка: 4.66/10 од 3 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Advanced Organic Lab Experiments - Дваесет експерименти по напредна органска хемија. Идентификација на непознато соединение, хроматографија, препаративна вакум сублимација, молекулско моделирање, НМР, реакции во течен амонијак, озонолиза на олефини, фотохемија на станиол и др.
  (Додадено на 20 март 2003, 6262 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Advanced Organic Reactions - Напреден курс за органски реакции од Carmelo Rizzo од Vanderbilt University. Материјалот е погоден за изучување на органските реакции во по курсевите по органска хемија за финалните години од додипломски студии. Курсот е во PDF формат. Курсот содржи: оксидација, редукција, заштита на функционални групи, формирање на С-С врски, формирање на С=С врски, претворба на функционални групи, три-члени прстени, четири-члени прстени, затворање на прстен, пет-члени прстени, шест-члени прстени и др. На страницата ќе најдете и стари испити по предметот.
  (Додадено на 30 ноември 2003, 6267 посети)
  Оценка: 1/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • An Introduction to Basic Organic Nomenclature - Вовед во основите на органската номенклатура. Информации за именување на некои органски соединенија.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6260 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Beilstein Dictionary - Swain Chemistry and Chemical Engineering Library се обидела да направи превод на термините кои се користат во Beilstein Handbook of Organic Chemistry од германски на англиски и обратно. Термините се излистани по абеседен редослед.
  (Додадено на 30 април 2004, 6256 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Bordwell pKa Table (Acidity in DMSO) - Табела на pKa вредности за голем број органски супстанци во диметилсулфоксид. Исто така pKa вредностите во вода и гасна фаза се дадени за споредба.
  (Додадено на 04 јануари 2004, 6261 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemical Reaction and Stoichiometry - Хемиски реакции и стехиометрија. Јава аплет и извор на информации на тема, со оддели за студенти почетници и за напредни студенти.
  (Додадено на 21 мај 2001, 6260 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemistry of Cleaning - Хемијата на чистењето. Страницата претставува вовед во хемиските процеси кои се случуваат во текот на чистењето. Страницата започнува со дускусија за pH скалата и за концентрацијата на H+ и OH- јоните. Следуваат поглавја за растворувачи, површинско активни супстанци, агенси за навлажнување, сапунификатори и пенители.
  (Додадено на 08 јуни 2003, 6263 посети)
  Оценка: 8.5/10 од 2 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  5 страници: 1 2 3 4 5 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net