Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Благодарност

Поголемиот дел од експериментите презентирани во рамките на Експерименти за вас се дизајнирани и модифицирани во рамките на експерименталната работа на Интитутот за Хемија од страна на Методија Најдоски и неговите соработници. Останатиот дел од експериментите е репродуцирани од литературата.

Значителен придонес во изработката на експериментите дадоа:

  • Сани Демири кој работи на својот магистерки труд, на дизајнирање на демонстрациони експерименти со примена на графоскоп.
  • Весна Богдановска својот придонес го даде во експериментите за гелови.
  • Даниела Стојановска учествуваше во креирањето на експериментите за пирофорност.
  • Вложениот труд на Билјана Свинарска која работи на експерименти од електрохемија набрзо ќе се најде на репертоарот на Експерименти за вас.

Во оваа прилика, на нашите соработници, би сакале да им ја изразиме нашата голема благодарност за укажаната помош при дизајнирањето, изведувањето и снимањето на експериментите.

Авторите изразуваат голема благодарност на долгогодишниот соработник на Hemija.net, Кирил ЗвездакоскиКМ SoftLab без чија несебична помош функционалноста на Експерименти за вас и воопшто на Hemija.net немаше да биде на сегашното ниво.

доц. д-р Методија Најдоски и
асист. м-р Игор Кузмановски
 Експерименти

Реакција на метали со хлороводородна киселина (2007-07-18)
Термохромизам на македонското знаме (2006-08-12)
Живино срце - со извор на електрична струја и раствор од сулфурна киселиа (2005-09-18)
Живино срце - класична варијанта (2005-09-15)
Пирофорност на силанот (2004-09-05)
Гел од кополимер на поли(натриум акрилат) и полиакриламид: фазна претворба (2004-09-01)

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (5251 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (5235 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5201 посети)
Приказна за сапунот (5114 посети)
Љубов или хемија? (5100 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5075 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4986 посети)
Карикатури (4940 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4940 посети)
Станувајќи алкохол (4929 посети)
Словенската и хемиската писменост (4921 посети)
Бисери на мудроста (4889 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net